ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ :095-5425121      095-5485121
รถบรรทุก (งานเบา) 6 ล้อ  ยี้ห้อ FOTON --- FOTON Light Duty Truck (6 Wheel)
 • รถบรรทุก (งานเบา) 6 ล้อ  ยี้ห้อ FOTON --- FOTON Light Duty Truck (6 Wheel)

See larger image and other views (with zoom)

รถบรรทุก (งานเบา) 6 ล้อ ยี้ห้อ FOTON --- FOTON Light Duty Truck (6 Wheel)

 

รหัสสินค้า:SIT-TRUCK-6W

 • ราคา Unit : ฿ 748,170/set   (ขอส่วนลดพิเศษ)

 • จำนวน: set(s) Total Cost: ฿748,170
 • น้ำหนักการส่ง: 4972.0lb (2260kg) freightขนส่งสินค้า

 • Submit your order online to get membership points, a proforma invoice will be sent to you after you submit the order.
  Add to Cart

Buyer Protection

รถบรรทุก  (งานเบา)  6 ล้อ   ยี้ห้อ  FOTON

FOTON Light Duty Truck (6 Wheel)

Specifications /  รายละเอียด :  

ยหี่ อ้ รถยนต์ /รน AUMARK C 4W
หอ้ งโดยสาร A1800 ทนี่ ั่งแถวเดยี่ วแบบยกหัวเกง๋ ได ้ A1995 ทนี่ ั่งแถวเดยี่ วแบบยกหัวเกง๋ ได ้
ขนาดตัวรถ (LxWxH)mm 5960×2050×2240
ขนาดภายในหอ้ งบรรทกุ (LxWxH)mm 4230×2050×380
ระยะหา่ งชว่ งลอ้หนา้-หลัง (mm) 3360
ระยะหา่ งลอ้ หนา้/หลัง) (mm) 1680/1525
ระยะต่ำ สุดจำกพ้ืน (mm) 180
การขบั เคลอื่ น 4×2
น ้าหนัก น้ำ หนกัรถ(kg) 2260 (หัวเกง๋ +แชสซสี)์
น้ำ หนกั บรรทุก(kg) 4045
ผูโ้ดยสำร (persons) 3
น ้าหนักรวม(kg) 6500
สมรรถนะ ความเร็วสูงสุด(km/h) 100
มมุ ไต่สูงสุด(%) 35
อตั ราสนิ้ เปลอื งน ้ามนั เชอื้ เพลงิ (L/100km) 12.2
รศั มวีงเลยี้ วแคบสุด(m) 7.1
เครอื่ งยนต์ รน Cummins ISF2.8s3148T(Euro 3)
แบบ เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบบคอมมอนเรล ระบำยควำมร้อนดว้ยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร
ความจกุ ระบอกสูบ(CC) 2776
ก าลังสูงสุด(kw/rpm) 110(148 PS)/3200
แรงบดิ สูงสุด(N.m/rpm) 360/(1800-2700)
ระบบส่งก าลัง รน ZF5S400
อตั ราทด Ⅰ:5.015,Ⅱ:2.543,Ⅲ:1.536,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0.789,R:4.481
คลัทช์ แบบ แผ่นไดอะแฟรม φ308*φ190
เพลาทา้ย แบบ/อตั ราทด แบบเบนโจ,อตั ราทด:4.875
ระบบรองรบ หนา้/แหนบแผน่ ซอ้นกน แบบคำนข็ง,แหนบแผ่น/3
หลัง/แหนบแผน่ ซอ้นกน แบบคานขง็,แหนบแผน่ /5+4
ระบบบังคับเลยี้ ว แบบ ลูกปืนหมนุ วน,ระบบเพาเวอร์
ระบบเบรค เบรคหลัก เบรคไฮดรอลกิส์
เบรคมอ ดรมั เบรค ส่งแรงจากส่วนกลาง
เบรคชว่ ย เบรคไอเสย
ลอ้ และยาง   7.00R16/6+1
ระบบไฟฟ้า แรงเคลอื่ น 12V
  แบตเตอรี่ 120AH
ถังน ้ามน ควาสมจถุ ังน ้ามนั (L) 120
อปุ กรณ์พนื้ ฐาน คลทั ช์บูทเตอร์1,พวงมำลยัเพำเวอร์,วิทยุ+อุปกรณ์ต่อพว่ ง, Cruise Control, ระบบ LSPV, ระบบแอร
 • ทั้งหมด
 • คำแนะนำ
 • รายละเอียดสินค้า
 • การส่งสินค้า
 • การชำระเงิน
 • อื่น ๆ
ถามคำถาม

เลือกหัวข้อ:

รายละเอียดสินค้า การส่งสินค้า การชำระเงิน อื่น ๆ


Content:


แนบไฟล์:

Preview Size State Operation


รหัสยืนยัน:

การส่งสินค้า :
We ship to more than 200 countries and 300 ports worldwide!
By Express: 3-5 business days
By Sea: 20-60 business days
How much to ship to
my place?
การชำระเงิน:
T/T Bank Transfer:
:
:

Video Guide:

เข้าสู่ระบบ E-mail สำหรับข้อเสนอพิเศษ

อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด

หาข้อมูลเพิ่มเติม>>

ดูโปรโมชั่นของเราในสัปดาห์นี้.

www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.