ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ :095-5425121      095-5485121
รถกะบะ บรรทุก (งานหนัก), 2 ประตู (แค็บ) ,ยีห้อ FOTON --- FOTON Duty Truck (Double Cab)
 • รถกะบะ บรรทุก (งานหนัก), 2 ประตู (แค็บ) ,ยีห้อ FOTON --- FOTON Duty Truck (Double Cab)

See larger image and other views (with zoom)

รถกะบะ บรรทุก (งานหนัก), 2 ประตู (แค็บ) ,ยีห้อ FOTON --- FOTON Duty Truck (Double Cab)

 

รหัสสินค้า:SIT-TRUCK-5S

 • ราคา Unit : ฿ 824,184/set   (ขอส่วนลดพิเศษ)

 • จำนวน: set(s) Total Cost: ฿824,184
 • น้ำหนักการส่ง: 6545.0lb (2975kg) freightขนส่งสินค้า

 • Submit your order online to get membership points, a proforma invoice will be sent to you after you submit the order.
  Add to Cart

Buyer Protection

รถกะบะ บรรทุก  (งานหนัก),  2 ประตู (แค็บ) ,ยีห้อ FOTON

FOTON Duty Truck (Double Cab)

Specifications:

ข้อมูลทางเทคนิค โฟตอน ทูนแลนด์ Double Cab 4WD / Tunland S / ขบัเคลอ่ืน 4 ลอ
A1800 ทนี่ ั่งแถวเดยี่ วแบบยกหัวเกง๋ ได ้ ยาว x กว้าง x สงู (mm.) 5310 x 1880 x 1870
และน้ าหนก ฐานลอ้ (mm.) 3105
  ความกว้างชว่ งลอ้ หน้า/หลงั (mm.) 1580/1580
  ระยะต่ าสดุ จากพ้นื (mm.) 210
  กระบะภายใน : ยาว x กว้าง x สงู (mm.) 1520x1580x440
  น้ าหนกัรถโดยประมาณ (kg.) 1950
  ความจุถงัน้ ามนั (L.) 76
เครอ่ืงยนต์ รุ่น ISF2.8-120KW
  แบบ 4 สบู แถวเรยีง 16 วาลว์ SOHC ระบายความรอ้ นด้วยน้ า คอมมอนเรล ไดเรก็อนิเจ็คชนั่ เทอร์โบ อนิเตอร์คูลเลอร์
  ปรมิาตรกระบอกสบู (cc.) 2,776
  ความกว้างกระบอกสบู x ชว่ งชกั (mm.) 94 x 100
  อตัราสว่ นกา ลงัอด 16.5 : 1
  กา ลงัสงูสดุ Kw(PS)/rpm 120(163)/3600
  แรงบดิสงูสดุ (Nm/rpm) 360/1800-3000
  มาตรฐานมลพษ ยโูร 4
ระบบสง่ กา ลงั ระบบขบัเคลอ่ืน 4×4
  ระบบเกยีร์ธรรมดา 5 จงัหวะ GETRAG JC538
  เกยีร์1 4.016
  เกยีร์2 2.318
  เกยีร์3 1.401
  เกยีร์4 1
  เกยีร์5 0.723
  เกยีร์ถอยหลง 3.549
  อตัราทดเฟืองทา้ย 3.91
ระบบบงัคบัเลย้ีว ชนด แรค็แอนด์พเินยีน พรอ้ มเพาวเวอร์ชว่ ยผ่อนแรง
  รศัมวีงเลย้ีวแคบสดุ (m.) 6.75
ระบบกนัสะเทอืน หน้า แบบอสิระปีกนก 2 ชนั้ คอยลส์ ปรงิ และเหลก็ กนัโคลง
  หลง แหนบซอ้น
ระบบเบรค หน้า ดสิเบรคแบบมคีรบีระบายความรอ้ น
  หลงั ดสิเบรค
ลอ้และยาง ลอ อลัลอย 17 น้ิว
  ยาง 265/65R17
อุปกรณ์มาตรฐาน กนั ชนหน้า สเีดยีวกบั ตวัรถ
ภายนอก กนั ชนหลงั แบบ U-Shape สเีดยีวกบั ตวัรถ
  บนัไดขา้ง
  ค้ิวซุม้ลอ
  กระจงัหน้า โครเมยีม
  กระจกมองขา้ง โครเมย่ีม ปรบัด้วยไฟฟ้าพรอ้ มระบบละลายฝ้า
  ไฟเลย้ีวบรเิวณกระจกมองขา้ง
  ไฟสอ่ งสว่างเวลากลางวน สเีดยีวกบั ตวัรถตกแต่งแถบโครเมย่ีม
  ไฟตดัหมอกหลงั
  พ้นื ปกู ระบะ
อุปกรณ์มาตรฐาน ทบ่ีงัแดดคู่หน้า ด้านผู้โดยสารมกีระจกแต่งหน้า
ภายใน กล่องเก็บแว่นตา
  ไฟหอ้งโดยสารและไฟอ่านแผนท่ี
  ไฟเรอืงแสงทช่ีอ่ งเสยีบกุญแจ ×
  คอนโซลหน้า ตกแต่งด้วยแถบสเีงนิ พมิพล์ายเคฟล่าร์
  แผงประตูด้านขา้ง ตกแต่งด้วยแถบสเีงน
  คอนโซลกลาง พรอ้ มทว่ีางแก้วน้ า และกล่องแบบมฝีาปิด
  วสัดุหมุ้ เบาะ หนงัและวสัดุสงัเคราะห์
  เบาะคนขบัปรบัระดบัสงู-ต่ าได้
  เบาะทน่ีงั่ ด้านหลงัสามารถพบัขน้ึได้
  ชอ่ งจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ทค่ีอนโซลกลาง
  พวงมาลยัปรบัระดบัสงู-ต่ าได้ แบบมลัตฟิ ังก์ชนั่ หมุ้ หนง
  มอืชว่ ยจบับรเิวณเสาหน้า
  ระบบปรบัอากาศแบบอตัโนมตัิ
  ระบบเซน็ ทรลัลอ็ค
  กระจกหน้าต่างไฟฟ้า แบบขน้ึ-ลงอตัโนมตัดิ้านคนขบั พรอ้ มระบบป้องกนั การหนบี
  กุญแจรโีมท พรอ้ มระบบป้องกนั ขโมย
  ระบบควบคุมความเรว็อตัโนมตั
  เครอ่ืงเล่นวทิ ยุAM/FM AUX USB DVD Bluetooth
  เครอ่ืงเล่นวทิ ยุAM/FM AUX USB CD Bluetooth ×
  สวติ ซค์วบคุมเครอ่ืงเสยีงทพ่ีวงมาลย
  จา นวนลา โพง 4
  ทจ่ีุดบหุ รแ่ีละทเ่ีขย่ีบหุ รแ่ีบบถอดได้
ความปลอดภย คานเหลก็ นริภยัด้านขา้ง
  ถุงลมนริภยัด้านคนขบัและผู้โดยสาร
  เขม็ ขดันรืภยัคู่หน้าแบบดงึกลบัอตัโนมตัิ
  ระบบป้องกนัลอ้ลอ็ค ABS และระบบกระจายแรงเบรค EBD
  ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตวั ESP และระบบป้องกนัลอ้หมุนฟร
  ระบบตรวจสอบแรงดนัลมยาง TPMS
  เฟืองทา้ยแบบลมิเิตดสลป
  แผงรองกนั กระแทกเครอ่ืงยนต์
  แผงรองกนั กระแทกถงัน้ ามน
  ระบบลอ็คป้องกนั การเปิดประตูบานหลงัจากภายใน
  สญั ญาณเตอืนระยะถอยหลง
  ไล่ฝ้ากระจกหลง
  ไฟเบรคดวงท่ี3
  ระบบ NVH

 

 • ทั้งหมด
 • คำแนะนำ
 • รายละเอียดสินค้า
 • การส่งสินค้า
 • การชำระเงิน
 • อื่น ๆ
ถามคำถาม

เลือกหัวข้อ:

รายละเอียดสินค้า การส่งสินค้า การชำระเงิน อื่น ๆ


Content:


แนบไฟล์:

Preview Size State Operation


รหัสยืนยัน:

การส่งสินค้า :
We ship to more than 200 countries and 300 ports worldwide!
By Express: 3-5 business days
By Sea: 20-60 business days
How much to ship to
my place?
การชำระเงิน:
T/T Bank Transfer:
:
:

Video Guide:

เข้าสู่ระบบ E-mail สำหรับข้อเสนอพิเศษ

อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด

หาข้อมูลเพิ่มเติม>>

ดูโปรโมชั่นของเราในสัปดาห์นี้.

www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.